Knihovní řád

Knihovní řád Městského kulturního střediska Letovice – Knihovny

V souladu se Zřizovací listinou Městského kulturního střediska Letovice, příspěvkové organizace, ke dni 31. 12. 2015 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., vydávám tento Knihovní řád (dále jen KŘ):

I. Základní ustanovení

Čl. 1  – Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a v souladu se změnami v zák. 341 z 24. 5. 2006, kterým se mění zák. č. 257/2001 sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby, vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Knihovna Letovice spravuje 10 poboček v místních částech města Letovice. Knihovní řád je platný i pro tyto pobočky s výjimkou Ceníku (Příloha č. 1). Na pobočkách nejsou vybírány žádné poplatky a registrovaní čtenáři mají evidováno pouze jméno. Informace o otevírací době Knihovny Letovice a knihoven na pobočkách, včetně jejich přehledu, je uveřejněna na webových stránkách knihovny: https://www.mks-letovice.cz/knihovna/ 

Čl. 2 – Veřejné knihovnické a informační služby

Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný uživatel.

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) nformační služby:

ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

cb) ústní informace bibliografického, faktografického a všeobecného charakteru

cc) organizace akcí kulturního a vzdělávacího charakteru

cd) pořádání literárních a odborných besed vzdělávacího charakteru

ce) knihovna poskytuje bezplatný veřejný přístup k internetu

2. Služby uvedené v odst. 1 bod ca) – ce) tohoto knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně

3.   Knihovna poskytuje tyto placené služby:

  • registraci uživatelů
  • meziknihovní výpůjční služby
  • reprografické služby
  • kopírování černobílé, formát A4

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb. Knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené „Ceníkem registračních a sankčních poplatků, ceníkem placených služeb“, který je Přílohou č. 1 tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 – Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická, nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky. Totožnost čtenáře bude prokazována na základě platného občanského průkazu nebo platného cestovního dokladu ověřením při registraci nebo přeregistraci čtenáře vizuální formou. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, rok narození, telefon a e-mail (pouze u dospělých čtenářů a zákonných zástupců dětí).

2. Děti do 15 let se stanou uživatelem knihovny na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

3. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

4. Čtenářský poplatek je určován koncem kalendářního roku podle provozních možností knihovny.  

5. Uživatel obdrží čtenářský průkaz. Za škody vzniklé zneužitím ztraceného průkazu zodpovídá jeho majitel. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Ztrátu nebo zcizení čtenářského průkazu je uživatel povinen neprodleně v knihovně oznámit. 

Čl. 4 – Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná k dodržení pořádku a ochraně majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.     Do knihovny nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy.

2. Nedodrží-li uživatel tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím však není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Výpůjční lhůta všech dokumentů (knih, audioknih a časopisů) je jeden měsíc. Po uplynutí této lhůty může knihovník prodloužit na žádost čtenáře výpůjční lhůtu o další čtyři týdny, ovšem jen v tom případě, nežádá-li knihu jiný čtenář. Nevrátí-li čtenář knihu do konce výpůjční lhůty, budou mu zaslány předupomínky a upomínky.  

4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi. 

Čl. 5 - Internetové služby

1. Knihovna poskytuje k internetovým službám bezplatný veřejný přístup.

2. Při využití počítačů pro veřejnost se předpokládají základní znalosti práce s příslušným operačním systémem a práce s internetem. Uživatelé musí dbát pokynů pracovníků knihovny. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel  plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.  

3. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat      na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo      měnit nastavení softwaru.

4. Informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé odnést na vlastním flash disku.  

5. Návštěvníci nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem.

6. Provozovatel (Městské kulturní středisko Letovice – Knihovna Letovice) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Knihovna neodpovídá za rychlost spojení.

7. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno tyto informace jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.  

8. V případě porušení Provozního řádu, může být uživatel vykázán pracovníkem knihovny.

9. Uživatel je povinen respektovat autorsko-právní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.– „Autorský zákon“).

10. Viz Příloha č. 3 Provozní řád využívání internetu v Knihovně Letovice

 

III. Výpůjční řád

Čl. 6 – Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby nebo prostřednictvím výměnných souborů.  

2. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle  § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

3. Uživatel má možnost požádat o rezervaci knihy nebo jiného dokumentu, který je toho času půjčen. Nemá-li knihovna dokument ve svém fondu, na požádání čtenáře je výpůjčka zprostředkována meziknihovní výpůjční službou. Za zprostředkování meziknihovní výpůjční služby čtenář uhradí poplatek dle platného ceníku. V určených případech může knihovna vyžadovat od čtenáře peněžitou zálohu, která je stanovena podle ceny zapůjčeného díla. Po vrácení se záloha vrací.

4. Vzácné knihy, slovníky, encyklopedie, atlasy, obrazová díla a reprodukce se domů čtenáři nepůjčují a jsou mu k dispozici jen v knihovně. Při půjčení dokumentu, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 500,-Kč, může knihovna vyžadovat podpis stvrzenky o půjčení tohoto dokumentu.

5. Čtenář nemá právo půjčovat knihy dalším osobám a je plně zodpovědný za případnou ztrátu či poškození knihy. Ztratí-li čtenář knihu, která není na knižním trhu, hradí knihu peněžitým obnosem, který může dosáhnout až pětinásobek pořizovací ceny knihy. V zájmu ostatních čtenářů je třeba ihned ohlásit výskyt nakažlivého onemocnění v rodině.

6. Knihu si může vypůjčit i neregistrovaný uživatel formou jednorázové výpůjčky. 

Čl. 7 – Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v Čl. 6 odst. 1 tohoto knihovního řádu s výjimkou dokumentů:

  • a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  • b) které jsou potřebné k běžnému provozu knihovny,
  • c) a to - nejnovějších čísel novin a časopisů
  • d) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),  
  • e) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny. 

Čl. 8 – Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady. Na pozdější upozornění (např. při vracení) nebude brán zřetel a tyto závady budou brány za způsobené uživatelem.

2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku MVS v příslušné evidenci.

3. Za zprostředkování meziknihovní výpůjční služby čtenář uhradí poplatek podle ceníku.

4. Uživatel může ústně či písemně požádat o rezervaci dokumentu.

5. Vzácné knihy, slovníky, encyklopedie, atlasy, obrazová díla se domů čtenáři nepůjčují a jsou k dispozici jen v knihovně.

Čl. 9 – Výpůjční lhůty

1. Výpůjční absenční lhůta knih, audioknih a periodik je jeden měsíc. Po uplynutí této lhůty může knihovník prodloužit na přání čtenáře výpůjční lhůtu o další čtyři týdny, ovšem jen v případě, nežádá-li dokument jiný čtenář.  

2. Jako záruku řádného vrácení výpůjček může knihovna žádat o složení vratné kauce. O její výši rozhoduje vedoucí knihovny.

3. Nevrátí-li čtenář knihu do konce výpůjční lhůty, jsou mu zasílány upomínky. Předupomínka a 1. upomínka pouze e-mailem nebo telefonicky SMS zprávou, 2.–4. upomínka je zasílána e-mailem, telefonicky SMS zprávou a poštou jen těm čtenářům, kteří neuvedli kontaktní údaje.

4. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

5. Celkem může mít čtenář v Knihovně Letovice současně absenčně půjčeno 40 knihovních jednotek. 

Čl. 10 – Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen knihovně uhradit náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. V rámci zamezení ztrát je návštěvník knihovny povinen odkládat na vymezeném místě svá příruční zavazadla, batohy ap. Čtenář nemá právo půjčovat knihy dalším osobám a je plně zodpovědný za případnou ztrátu či poškození knihy. Ztratí-li čtenář knihu/dokument, která/který není na knižním trhu, hradí knihu/dokument peněžitým obnosem, který může dosáhnout až pětinásobek pořizovací ceny knihy.  

3. Knihovna Letovice formou upomínek vyzývá čtenáře o navrácení výpůjček. Je-li upomínání bezvýsledné, bude knihovna nevrácené dokumenty spolu s poplatky z prodlení a s ostatními náklady vymáhat právní cestou. 
 

Čl. 11 – Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.  

2. Mimo knihovnu může mít registrovaný čtenář vypůjčeno nejvýše 40 knihovních jednotek

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.  

4. Do vypořádání pohledávek (upomínek apod.) má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. 

Čl. 12 – Práva a povinnosti uživatelů čítárny

1. Místnost čítárny slouží jako studovna nebo také prostor pro pořádání přednášek, besed, výstav pro veřejnost.

2. Služeb čítárny mohou využít pouze registrovaní čtenáři. Neregistrovaní čtenáři mají možnost využít ke studiu vymezený prostor v půjčovně pro dospělé čtenáře.  

3. Nejnovější čísla periodik se půjčují prezenčně po jednom exempláři na dospělém oddělení, kde jsou uživatelé povinni je také vrátit.

4. Starší čísla časopisů a novin se půjčují absenčně v půjčovně pro dospělé nebo v půjčovně pro děti a mládež.

5. Uživatelé jsou v čítárně povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek.

6. Služby se neposkytují čtenářům opilým, nebo těm, kteří mimořádným znečištěním oděvů a nepřiměřeným chováním obtěžují ostatní uživatele. 

IV. Postihy za nedodržení ustanovení knihovního řádu

Čl. 13 – Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 14 – Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

1. Upomínky z prodlení při nedodržení výpůjční lhůty.

2. Ztráta průkazu uživatele – manipulační poplatek.

3. Ostatní viz Příloha č. 1 Ceník registračních a sankčních poplatků, ceník placených služeb

Čl. 15 – Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti (podle občanského zákoníku § 442, odst. 2, kde se stanoví: „ Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Čl. 16 – Půjčovní doba

Knihovna – oddělení pro dospělé

www.mks-letovice.cz
e-mail: knihovna@mks-.letovice.cz
Tyršova 2, tel. 516 474 225

Půjčovní doba:

pondělí 9.00 – 11.30 hod., 12.00 – 16.30 hod.
úterý                                   12.00 – 16.30 hod.
středa                                  12.00 – 16.30 hod.
pátek    9.00 – 11.30 hod.,  12.00 – 18.00 hod.

 

Knihovna – oddělení pro děti a mládež

www.mks-letovice.cz
e-mail: knihovnadeti@mks-.letovice.cz
Tyršova 2, tel. 516 474 225

Půjčovní doba:

pondělí – středa a pátek 12.30 – 16.30 hod.
čtvrtek   8.00 – 12.00 hod.

V době veškerých prázdnin
úterý    12.30 – 16.30 hod.
čtvrtek   8.00 – 12.00 hod.

Bezplatný internet pro veřejnost je přístupný v půjčovní době knihovny. 

V. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z Knihovního řádu Knihovny Letovice povoluje ředitelka Městského kulturního střediska Letovice, příspěvková organizace.

2. Nedílnou součástí Knihovního řádu Knihovny Letovice jsou přílohy.

3. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

4. Připomínky ke službám knihovny mohou uživatelé podávat u vedoucí knihovny nebo u ředitelky Městského kulturního střediska Letovice, příspěvkové organizace, které je provozovatelem knihovny. 

VI. Přílohy knihovního řádu

1. Ceník registračních a sankčních poplatků, ceník placených služeb

2. Ochrana osobních údajů uživatelů knihovny

3. Provozní řád využívání internetu v Knihovně Letovice

4. Vzor – Přihláška čtenáře 

V Letovicích  2. 1. 2018

Zpracovala: Romana Hoderová, vedoucí Knihovny Letovice

Schválila:    Mgr. Jana Trubáková, ředitelka Městského kulturního střediska Letovice, příspěvková organizace 
 
 
 
Tento Knihovní řád nabývá účinnosti 2. 1. 2018. 

2/8/2018
Knihovna Letovice - vstup do budovy